skip to Main Content

Per la present s’obre convocatòria a l’edició 2024 del Laboratori de Desenvolupament de Projectes Audiovisuals del CIDAP / Euroregió Pirineus-Mediterrània.

Els requisits i condicions que regeixen la mateixa es detallen a continuació:

1. Els sol·licitants poden ser PRODUCTORS/ES, DIRECTORS/RES, GUIONISTES i CREADORS de qualsevol país del món o productors/as residents o amb domicili social en la Euroregió Pirineus-Mediterrània (Illes Balears, Catalunya i Occitània). Poden ser persona física o jurídica.

2. Els projectes audiovisuals, independentment de l’origen de l’equip creatiu, han de tenir CONTINGUTS AMB UNA FORTA CÀRREGA CULTURAL LLIGADA A L’EUROREGIÓ PIRINEUS-MEDITERRÀNIA (Illes Balears, Catalunya i Occitània).

3. Podran participar projectes de contingut audiovisual de QUALSEVOL FORMAT, llenguatge narratiu (ficció, documental, animació, transmèdia, formats híbrids…) i GÈNERE en desenvolupament.

4. Cada projecte haurà de comptar amb un equip de treball que inclogui almenys DIRECTOR/A I GUIONISTA. Una mateixa persona podrà assumir diverses d’aquestes funcions. Cadascuna d’aquestes funcions podrà així mateix ser assumida per una o diverses persones. Cada projecte podrà comptar amb QUATRE PARTICIPANTS com a màxim en les sessions en línia, i DOS en les presencials.

5. Tindran preferència creadors MENORS DE 30 ANYS o aquells SENIOR (MAJORS DE 50 ANYS, SENSE LÍMIT).

6. Tindran preferència PROJECTES DE CARÀCTER INNOVADOR, bé pel seu format (REALITAT VIRTUAL, NARRATIVES IMMERSIVES, NOUS MITJANS), bé per suposar una proposta enfocada en temes de SOSTENIBILITAT, IGUALTAT DE GÈNERE o visibilització de COL·LECTIUS EN RISC.

7. Es valorarà en positiu aquells equips que presenten PARITAT DE GÈNERE en els components de l’equip.

8. Els projectes hauran de comptar, com a mínim, amb un TRACTAMENT O SINOPSI LLARGA (8 pàgines) de l’obra i en el cas de SÈRIES, TRANSMEDIA I HÍBRIDS hauran de comptar amb una bíblia (màxim deu pàgines).

9. NO PODRAN PRESENTAR-SE PROJECTES AMB EL RODATGE INICIAT, excepte en el cas dels documentals que per la seva naturalesa requereixin de rodatge previ d’una part del projecte.

10. Cada equip només pot presentar UNA PROPOSTA DE PROJECTE PER ANY.

11. Seran admissibles projectes concebuts o desenvolupats en el passat en centres de formació (escoles de cinema o universitats) sempre que els/as sol·licitants siguin TITULARS DELS DRETS sobre els guions presentats. Els projectes poden haver participat en altres fòrums de desenvolupament, cursos, laboratoris o workshops.

12. Els/as sol·licitants seleccionats/as hauran de CONFIRMAR LA SEVA TITULARITAT sobre els drets dels projectes presentats. En cas que el projecte seleccionat sigui una adaptació, els/as sol·licitants/as seleccionats/as hauran d’acreditar que compten amb els drets necessaris per a dur a terme l’adaptació.

13. Els participants es comprometen a incloure el LOGO I ESMENT a la seva participació en el CIDAP en tot allò relatiu al projecte (incloent-hi crèdits finals) que s’emporti una vegada finalitzat el laboratori.

14. Els equips seleccionats es comprometen a participar en les sessions en línia i en els tallers presencials.

Les SESSIONS EN LÍNIA es realitzaran durant el període de temps marcat en el calendari, encara que el seu número, agenda i horari s’especificaran segons la naturalesa dels projectes participants.

15. Els participants es comprometen a complir amb les condicions econòmiques de la convocatòria dictades més endavant (veure apartat inferior: CONDICIONS ECONÒMIQUES i APORTACIÓ DELS PARTICIPANTS).

Les MENTORIES PRESENCIALS suposen la permanència al lloc del taller durant tot el temps indicat. Al tractar-se d’un seguiment molt personalitzat i a mida de cadascun dels projectes, els membres del CIDAP decidiran juntament amb cadascun dels equips participants les fases a les quals participaran. Aquesta selecció s’efectua a mesura que el laboratori avança i no és possible programar-lo per endavant. Es pot donar la circumstància que alguns projectes participin en totes les fases i que per a altres projectes no sigui així ja que cada projecte té necessitats diferents.

16. LA PARTICIPACIÓ EN AQUESTA CONVOCATÒRIA IMPLICA L’ACCEPTACIÓ TOTAL DE LES SEVES BASES.

La documentació a presentar (en CASTELLÀ, CATALÀ, OCCITÀ o FRANCÈS, i en ANGLÈS) inclourà:

 • One Pager (amb títol, gènere, país d’origen, target, etc. Ha d’incloure valoració econòmica del projecte.)
 • Sinopsi (UNA PÀGINA mínim, CUATRE PÀGINES MÀXIM)
 • MEMÒRIA DEL DIRECTOR/A
 • MEMÒRIA Del LA PRODUCTOR/A (si ho/n’hi ha)
 • CURRICULUM VITAE de l’equip participant
 • MATERIAL I REFERÈNCIES VISUALS (opcional, document no superior a deu pàgines + enllaci a vídeo-pitch o teaser)

La presentació es realitzarà via e-mail (cidap@efimerofilms.com). En l’assumpte del correu es farà constar “Proposta CIDAP Euroregió”. En el cos del correu constarà el nom del projecte, el dels membres de l’equip i un ENLLAÇ DESCARREGABLE de la documentació del projecte a presentar.

El comitè de selecció estarà format per l’equip d’organització del CIDAP i altres professionals de la indústria audiovisual.

El Comitè de Selecció examinarà els projectes i concedirà una puntuació d’entre 1 i 10 punts per a cadascun dels següents criteris d’avaluació (la puntuació màxima serà de 50 punts):

 1. QUALITAT DEL GUIÓ (segons continguts relacionats amb la cultura de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània)
 2. INNOVACIÓ de la proposta
 3. TRAJECTÒRIA dels equips sol·licitants
 4. POTENCIAL internacional dels projectes
 5. VIABILITAT

Els projectes (d’un mínim de VUIT a un màxim de DOTZE) que hagin obtingut millor puntuació seran els seleccionats per participar al CIDAP Edició 2024.

LLISTA D’ESPERA: En cas de, una vegada acceptats, es retirin del laboratori, el seu lloc serà ocupat pel projecte amb més puntuació que no hagués estat inclòs a la selecció.

La decisió del tribunal de selecció resulta INAPEL·LABLE.

El CIDAP 2024 es desenvoluparà en 4 FASES a diferents llocs de l’Euroregió Pirineu-Mediterrània entre els mesos de Maig a Novembre 2024 i el valor del desenvolupament ofert per projecte és d’aproximadament 1.250€ per PROJECTE I FASE (Amb una durada màxima de 5 dies presencials per fase).

Aquest import cobreix la tasca duta a terme a les MENTORIES, la participació dels EXPERTS que acompanyen i PARCIALMENT LA MANUTENCIÓ de les sessions presencials.

El CIDAP és un projecte suportat per l’EUROREGIÓ PIRINEU-MEDITERRÀNIA. També compta amb el suport de PAC (Productors Audiovisuals de Catalunya) i la plataforma per matchmaking INCOPRODUCTION.

El laboratori es divideix en quatre fases. PRÈVIAMENT A CADASCUNA S’ENVIARÀ ALS PARTICIPANTS CONVIDATS UNA CARTA DE COMPROMÍS QUE HAURAN DE SIGNAR I RETORNAR, JUNTAMENT AMB UN JUSTIFICANT BANCARI.*

Les quantitats** que els participants han d’aportar a cadascuna són les següents:

INSCRIPCIÓ de projectes: 20€ per projecte.

1a FASE PRESENCIAL: 100 € per persona

2a FASE PRESENCIAL: 100 € per persona

3a FASE PRESENCIAL: 100 € per persona

4a FASE PRESENCIAL: 100 € per persona

*És important assenyalar que, atès que el procés d’acompanyament és personalitzat, NO TOTS ELS PROJECTES PARTICIPEN A TOTES LES FASES PRESENCIALS, decisió que es prendrà per mutu acord entre l’organització i els participants, encara que la decisió final està en mans del CIDAP.

**A aquests imports, en cas que es tracti de PARTICIPANTS RESIDENTS A ESPANYA, cal afegir l’IVA del 21 %.

Els participants es comprometen a enviar còpia digital del justificant bancari de la transferència a la següent adreça: cidap@efimerofilms.com

El número de compte on fer els ingressos és:

Caixa d’Ingeniers: CDENESBBXXX ES40 3025 0001 16 1433536392

En el concepte hi ha de figurar el nom del projecte presentat.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I SELECCIÓ DE PROJECTES: del 25 de març al 26 de maig de 2024

NOTIFICACIÓ projectes SELECCIONATS: 29 de maig de 2024

1a FASE ON-LINE I PRESENCIAL (CATALUNYA): del 03 de juny al 30 de juny de 2024

2a FASE ON-LINE I PRESENCIAL (CATALUNYA): del 8 de juliol al 28 de juliol de 2024

3a FASE ON-LINE I PRESENCIAL (OCCITÀNIA): del 16 de setembre al 20 d’octubre del 2024

4a FASE ON-LINE I PRESENCIAL (BALEARS): del 4 de novembre al 24 de novembre de 2024

Back To Top